Публічний договір (оферта)

на придбання курсу онлайн-уроків на сайті

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://www.itbabushka.com. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Сплатити» на останній сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.


1. Визначення термінів

 

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі послуги дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

 

1.2. Послуга – об'єкт угоди сторін, обраний курс уроків (Базовий або Просунутий) на сайті Продавця на етапі сплати, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

 

1.3. Сайт Продавця – сайт за адресою https://www.itbabushka.com створений для укладення договорів роздрібної купівлі послуги на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет. 

 

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, що ознайомлюється з послугою Продавця, обирає одну з послуг, що представлені на сайті Продавця та сплачує її для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець. 

 

1.5. Продавець – ФОП Конащук Катерина Григорівна (ідентифікаційний код 2884309445), що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 2000720000000053887 від 26.11.2020 р.


2. Предмет Договору

 

2.1. Продавець зобов’язується відкрити доступ на користування послугою Покупцю, а Покупець зобов’язується оплатити Товар на умовах цього Договору. 

 

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата сплати послуги Покупцем, розташованої на сайті Продавця, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі. 

 

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на сайті ITbabushka, натискаючи “Обрати” під відповідною Послугою на сайті Продавця, а далі сплачуючи цю Послугу.

 

3.2. Продавець має право відмовитися від надання Послуги Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

  
3.3. При оформленні замовлення на сайті Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення: 

   3.3.1. прізвище, ім'я Покупця; 

   3.3.2. дійсну адресу електронної скриньки;

 
3.4. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці Послуги.

 
3.5. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти. 


3.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Продавця. 


3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення. 


3.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Послуги), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

   а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти); 

   б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий. 


4. Ціна

 

4.1 Ціна Послуги визначається Продавцем самостійно та вказана на сайті Продавця. Ціна на Послугу вказана на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ. 

 

4.2 Ціна на Послугу може змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна курсу, вартість якого вже була оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. 

 

4.3. Послуга надається через мережу Інтернет і не передбачає отримання будь-якого фізичного об’єкту Покупцем. 


4.4. Зобов'язання Покупця по оплаті Послуги вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок. 


4.5. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Послугу здійснюються способами, зазначеними на сайті Продавця на головній сторінці сайту або на сторінці оформлення Послуги до сплати.

 

4.6. При отриманні доступу до Послуги, Покупець повинен перевірити відповідність Товару та доступ до нього на сайті Продавця.

 

4.7. Доступ до Послуги (пункт 4.6) має бути наданий Покупцю протягом доби. 


5. Права та обов’язки Сторін

 

5.1. Продавець зобов’язаний: 

   5.1.1. Надати Покупцеві доступ до сплаченої Покупцем Послуги у  відповідності до умов цього Договору. 

   5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

 

5.2. Продавець має право: 

   5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Послугу, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. 

 

5.3 Покупець зобов'язується: 

   5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і ціною, запропонованою Продавцем на сайті.

   5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця. 

   5.3.3 Не передавати доступ до свого акаунту третім особам та не розповсюджувати матеріали курсу без згоди Продавця.

6. Повернення Товару


6.1. Придбана послуга не може бути повернута. Вартість Послуги Покупцю не відшкодовується. 


7. Відповідальність


7.1. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації. 


7.2. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору. 


7.3. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону. 

 

8. Конфіденційність і захист персональних даних.

 

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Продавця при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди. 

 

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

 

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.


9. Інші умови

 

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України. 

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України. 

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  


 

РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФОП Конащук Катерина Григорівна

IBAN

UA473220010000026000300049443

ЄДРПОУ

2884309445

 

Реквізити Банку

Акціонерне Товариство УНІВЕРСАЛ БАНК

МФО 322001

ЄДРПОУ Банку 21133352

full_logo.png